بستن

معماری داخلی

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1281/1
معماری داخلی 1- پیش نیاز : طراحی آزاد دست
1399/01/16دوشنبه 14:00 تا 17:00302,850,000
2281/2281/1
معماری داخلی 1- آشنایی با معماری داخلی وتاریخ معماری (کلیات هنر)اصول نقشه برداری - کلیات سه نما و پرسپکتیو
1399/01/16دوشنبه 17:00 تا 20:00302,850,000
3281/1
معماری داخلی 1- پیش نیاز : طراحی آزاد دست
1399/01/16302,850,000
4281/2281/1
معماری داخلی 1- آشنایی با معماری داخلی وتاریخ معماری (کلیات هنر)اصول نقشه برداری - کلیات سه نما و پرسپکتیو
1399/01/16دوشنبه 17:00 تا 20:00302,850,000

کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به صاحب سایت می باشد

طراحی سایتتوسط بهسامان